• SZUKAJ W SERWISIE

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.bip.co.bydgoszcz.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

 

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.co.bydgoszcz.pl

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

ul. Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

Tel. +48 52 374 33 00

e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

 

Data publikacji strony internetowej

30.02.2010

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji

brak

 

Podmiot

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

 

Adres strony internetowej

www.co.bydgoszcz.pl

 

Status zgodności

Serwis www.co.bydgoszcz.pl jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         nie wszystkie elementy są dostępne jednym zmysłem. Grafika, zdjęcia, odnośniki nie posiadają opisu alternatywnego;

nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwość do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audio subskrypcję, strona nie posiada materiałów video, jedynie obrazy w postaci zdjęć;

·         nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne z pozycji klawiatury;

·         strona nie zachowuje kolejności odczytywania tekstu przez czytnik ekranu;

·         tekst znajdujący się na stronie nie posiada odstępów pomiędzy znakami w wielkości dwukrotnie większej niż ich szerokość;

·         strona w całości nie jest obsługiwana za pomocą klawiatury bez potrzeby użycia myszki itp.;

·         strona posiada pułapki klawiaturowe;

·         strona nie korzysta z jednoliterowych skrótów klawiszowych, dlatego nie ma możliwości ich wyłączenia;

·         nawigowanie na stronie za pomocą klawiatury nie spełnia utrzymanie fokusa(skupienia) w odpowiedniej kolejności, oraz nie zawsze jest widoczne jego położenie;

·         etykiety, lub linki nie posiadają informacji co się pod nimi znajduje, lub nie posiadają opisu z krótką informacją czego dotyczą;

·         strona nie obsługuje innych języków poza językiem polskim;

·         linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze.

·         po powiększeniu tekstu, tekst automatycznie nie zawija się i mieści się w całości w oknie przeglądarki;

·         niedostępna jest możliwość zmiany kontrastu;

·         niedostępna jest możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, nie można powiększyć dwukrotnie czcionkę bez utraty widoczności tekstu;

 

Oświadczenie sporządzono: 23-03-2022

 

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w konsultacji z firmą odpowiedzialną za obsługę środowiska teleinformatycznego. Strona jest w trakcie zmiany. Nowa strona ma spełniać wszystkie wymogi według standardu WCAG 2.1 do końca roku 2022.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

·         jest zachowana odległość pomiędzy liniami minimum 1.5;

·         strona zmienia swoją orientację w pionie lub w poziomie w zależności od położenia urządzenia;

·         istotne informacje są przedstawiane nie tylko za pomocą  koloru, ale także poprzez wielkość i grubość czcionki;

·         strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków;

·         elementy nawigacyjne posiadają kontrast 3:1 względem tła;

·         strona nie posiada pokazów slajdów i innych treści zmieniających się w czasie;

·         fokus orientacji ma możliwości podświetlania liniowego tekstu na którym się znajduje;

·         strona nie posiada pól tekstowych, które są w postaci graficznej.

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialnymi wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej co@co.bydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

 

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

 

1)      dane osoby zgłaszającej żądanie

2)      wskazanie strony internetowej

3)      preferowany sposób kontaktu

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy