• SZUKAJ W SERWISIE

Cele i zadania

1. Celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów oraz profilaktyki i promocji zdrowia ogółowi ludności na warunkach bezpłatności, częściowej lub pełnej odpłatności na zasadach określonych w ustawach, odrębnych przepisach lub umowach cywilno-prawnych.

2. Do zadań Centrum należy:

1)    udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Centrum;

2)        prowadzenie i rozwijanie profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia;

3)        udzielanie świadczeń konsultacyjnych i orzecznictwo lekarskie;

4)        prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia;

5)        uczestnictwo w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6)        udział w realizacji zadań i programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Centrum;

7)        realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy