• SZUKAJ W SERWISIE

Majątek

Stan na 31.12.2019r.

Aktywa:

Aktywa trwałe      376.627.367,60 zł

 

Aktywa obrotowe 104.585.092,57 zł

Pasywa:

Kapitał własny    267.697.033,36 zł

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  213.515.426,81 zł

 

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy