• SZUKAJ W SERWISIE

Organizacja Centrum

Centrum prowadzi działalność medyczną w oparciu o przedsiębiorstwa:

1)      Centrum Onkologii;

2)      Centrum Onkologii – Lecznictwo Ambulatoryjne.

Organizację i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor Centrum.

Dyrektorowi Centrum podlegają następujący dyrektorzy pionów:

1)      Dyrektor ds. Medycznych;

2)      Dyrektor ds. Ekonomicznych -  Główny Księgowy;

3)      Dyrektor ds. Logistyki.

Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum oraz m.in. szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, wraz z zakresem ich działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Komórkami działalności niemedycznej są:

1)      Dział Spraw Pracowniczych;

2)      Dział Zarządzania i Informatyzacji;

3)      Zespół ds. Obrony Cywilnej;

4)      Zespół ds. bhp i ppoż.;

5)      Zespół ds. Technologii Medycznych;

6)      Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu;

7)      Dział Finansowo-Księgowy;

8)      Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Usług;

9)      Dział Analiz i Controlingu;

10)    Dział Techniczny;

11)    Dział Administracyjno – Eksploatacyjny;

12)    Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych;

13)    Hotel Pozyton.

 

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy