• SZUKAJ W SERWISIE

Organizacja Centrum

Centrum prowadzi działalność medyczną w oparciu o przedsiębiorstwa:

1)      Centrum Onkologii;

2)      Centrum Onkologii – Lecznictwo Ambulatoryjne.

Organizację i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor Centrum.

Dyrektorowi Centrum podlegają następujący dyrektorzy pionów:

1)      Dyrektor ds. Pielęgniarstwa;

2)      Dyrektor ds. Ekonomicznych -  Główny Księgowy;

3)      Dyrektor ds. Logistyki;

4)      Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju.

Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum oraz m.in. szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, wraz z zakresem ich działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Komórkami działalności niemedycznej są:

1)      Dział Spraw Pracowniczych;

2)      Dział Zarządzania i Informatyzacji;

3)      Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej;

4)      Zespół ds. Obrony Cywilnej;

5)      Zespół ds. bhp i ppoż.;

6)      Zespół ds. Technologii Medycznych;

7)      Inspektor Ochrony Danych;

8)      Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych;

9)      Audytor Wewnętrzny;

10)    Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu;

11)    Dział Finansowo-Księgowy;

12)    Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Usług;

13)    Dział Techniczny;

14)    Dział Administracyjno – Eksploatacyjny;

15)    Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych;

16)    Hotel Pozyton

 

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy