• SZUKAJ W SERWISIE

Organizacja Centrum

Centrum prowadzi działalność medyczną w oparciu o zakłady lecznicze :

1)      Centrum Onkologii;

2)      Centrum Onkologii – Lecznictwo Ambulatoryjne.

Organizację i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor Centrum.

Dyrektorowi Centrum podlegają następujący dyrektorzy pionów:

1)      Dyrektor ds. Medycznych;

2)      Dyrektor ds. Pielęgniarstwa;

3)      Dyrektor ds. Ekonomicznych Główny Księgowy;

4)      Dyrektor ds. Logistyki;

5)      Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju.

Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum oraz m.in. szczegółową strukturę organizacyjną zakładów leczniczych, o których mowa w ust. 1, wraz z zakresem ich działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Komórkami działalności niemedycznej są:

1)          Dział Spraw Pracowniczych;

2)          Dział Zarządzania i Informatyzacji;

3)          Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej;

4)          Zespół ds. Obrony Cywilnej;

5)          Zespół ds. Bhp i ppoż.;

6)          Zespół ds. Technologii Medycznych;

7)          Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu;

8)          Dział Finansowo-Księgowy;

9)           Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Usług;

10)      Dział Techniczny;

11)      Dział Administracyjno - Eksploatacyjny;

12)      Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych;

13)      Hotel Pozyton;

14)      Inspektor Ochrony Danych;

15)      Dział Dozoru Mienia;

16)      Audytor Wewnętrzny;

17)      Dział Centralnej Sterylizacji;

18)      Zespół Wsparcia Duchowego;

19)      Specjalista ds. Analiz Klinicznych;

20)      Zespół ds. Żywienia Pacjentów;

21)      Pracownik Socjalny;

22)      Pełnomocnik ds. Projektów Strategicznych;

23)      Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych;

24)      Inspektor Ochrony Radiologicznej.

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy