• SZUKAJ W SERWISIE

Rada Społeczna

1. Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora oraz organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.    Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie właściwy organ Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3.    Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4.   Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji, w przypadku:

a)      rezygnacji ze stanowiska;

b)      utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

c)      nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;

d)      zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego;

e)      śmierci.

5.      Przed upływem kadencji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może także odwołać członka Rady z inicjatywy:

a)      komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwej ds. zdrowia;

b)      grupy 3 radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

c)      Klubu Radnych Województwa;

d)      Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6.     W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Centrum i przedstawiciele organizacji związkowych oraz zaproszeni goście.

7. W skład Rady Społecznej wchodzą:

a)      przewodniczący - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona;

b)      jako członkowie:

- przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

-  przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liczbie 6 osób,

- przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

- przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

- przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

8. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ustawy oraz przedstawia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego opinie w sprawie oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych Centrum.

9. członkowie Rady Społecznej zostali powołani uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku.

    Uchwała nr VIII/166/19.

Biluetyn informacji Publicznej

nasze certyfikaty

© 2010 Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy