Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

W Centrum Onkologii prowadzone są rejestry w zakresie spraw administracyjnych, organizacyjnych, prawnych, medycznych oraz zintegrowanego systemu zarządzania.

Archiwizowanie danych reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – Dz. U. Nr 167 poz. 1375 oraz Instrukcja Archiwum Zakładowego Centrum Onkologii, wprowadzona zarządzeniem Dyrektora Centrum. Natomiast udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2001r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (DZ.U. Nr 88 poz. 966).

Nasze certyfikaty