Rada Społeczna

 1. Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora oraz organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie właściwy organ Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 4. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji, w przypadku:
  1. rezygnacji ze stanowiska;
  2. utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
  3. nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;
  4. zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego;
  5. śmierci
 5. Przed upływem kadencji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może także odwołać członka Rady z inicjatywy:
  1. komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwej ds. zdrowia;
  2. grupy 3 radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  3. Klubu Radnych Województwa;
  4. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 6. W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Centrum i przedstawiciele organizacji związkowych oraz zaproszeni goście.
 7. W skład Rady Społecznej wchodzą:
  1. przewodniczący – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
  2. jako członkowie:
   • przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
   • przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liczbie 6 osób,
   • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
   • przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
   • przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 8. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ustawy oraz przedstawia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego opinie w sprawie oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych Centrum.
 9. członkowie Rady Społecznej zostali powołani uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku.

Uchwała nr VIII/166/19.

Nasze certyfikaty