Raport dostępności

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.bip.co.bydgoszcz.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.co.bydgoszcz.pl

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
Tel. +48 52 374 33 00
e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej
30.02.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji
brak

Podmiot
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Adres strony internetowej
www.co.bydgoszcz.pl

Status zgodności

Serwis www.co.bydgoszcz.pl jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie elementy są dostępne jednym zmysłem. Grafika, zdjęcia, odnośniki nie posiadają opisu alternatywnego;
 • tekst znajdujący się na stronie nie posiada odstępów pomiędzy znakami w wielkości dwukrotnie większej niż ich szerokość;
 • nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwość uruchomienia bezwzrokowo lub poprawnie sformułowaną audio subskrypcję;
 • strona posiada pokazy slajdów i inne treści zmieniających się w czasie;
 • nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne z pozycji klawiatury;
 • etykiety, lub linki nie posiadają pełnej informacji kontekstowej co się pod nimi znajduje, lub nie posiadają opisu z krótką informacją czego dotyczą;
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze.
 • fokus orientacji nie ma możliwości podświetlania liniowego tekstu na którym się znajduje;
 • strona nie obsługuje innych języków poza językiem polskim;
 • strona nie korzysta z jednoliterowych skrótów klawiszowych, dlatego nie ma możliwości ich wyłączenia;
 • strona nie posiada treści dla których czas korzystania jest ograniczony
 • strona nie posiada funkcjonalności obsługiwanych ruchem.

Oświadczenie sporządzono: 23-03-2022

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w konsultacji z firmą odpowiedzialną za obsługę środowiska teleinformatycznego. Strona jest w trakcie zmiany. Nowa strona ma spełniać wszystkie wymogi według standardu WCAG 2.1 do końca roku 2022.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • strona zmienia swoją orientację w pionie lub w poziomie w zależności od położenia urządzenia;
 • po powiększeniu tekstu, tekst zawija się automatycznie i mieści się w całości w oknie przeglądarki;
 • strona zachowuje kolejności odczytywania tekstu przez czytnik ekranu;
 • dostępna jest możliwość zmiany kontrastu;
 • dostępna jest możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, można powiększyć dwukrotnie czcionkę bez utraty widoczności tekstu;
 • istotne informacje są przedstawiane nie tylko za pomocą koloru, ale także poprzez wielkość i grubość czcionki;
 • jest zachowana odległość pomiędzy liniami minimum 1.5;
 • strona w całości jest obsługiwana za pomocą klawiatury bez potrzeby użycia myszki itp.;
 • strona nie posiada pułapek klawiaturowych;
 • funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce
 • strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków;
 • elementy nawigacyjne posiadają kontrast 3:1 względem tła;
 • strona nie posiada pól tekstowych, które są w postaci graficznej;
 • domyślny język naturalny strony może zostać odczytany przez program komputerowy
 • elementy wprowadzone przy użyciu języka znaczników posiadają kompletne znaczniki początkowe i końcowe, są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, a wszystkie ID są unikalne.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialnymi wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej co@co.bydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie strony internetowej
 3. preferowany sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nasze certyfikaty