Organizacja Centrum

Centrum prowadzi działalność medyczną w oparciu o zakłady lecznicze:

 1. Centrum Onkologii;
 2. Centrum Onkologii – Lecznictwo Ambulatoryjne.

Organizację i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor Centrum.

Dyrektorowi Centrum podlegają następujący dyrektorzy pionów:

 1. Dyrektor ds. Medycznych;
 2. Dyrektor ds. Pielęgniarstwa;
 3. Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy;
 4. Dyrektor ds. Logistyki;
 5. Dyrektor ds. Organizacyjnych i Rozwoju.

Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum oraz m.in. szczegółową strukturę organizacyjną zakładów leczniczych, o których mowa w ust. 1, wraz z zakresem ich działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Centrum i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Komórkami działalności niemedycznej są:

 1. Dział Spraw Pracowniczych;
 2. Dział Zarządzania i Informatyzacji;
 3. Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej;
 4. Zespół ds. Obrony Cywilnej;
 5. Zespół ds. Bhp;
 6. Zespół ds. Technologii Medycznych;
 7. Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu;
 8. Dział Finansowo-Księgowy;
 9. Dział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Usług;
 10. Dział Techniczny;
 11. Dział Administracyjno – Eksploatacyjny;
 12. Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych;
 13. Hotel Pozyton;
 14. Inspektor Ochrony Danych;
 15. Dział Dozoru Mienia;
 16. Audytor Wewnętrzny;
 17. Dział Centralnej Sterylizacji;
 18. Zespół Wsparcia Duchowego;
 19. Pracownik Socjalny;
 20. Pełnomocnik ds. Projektów Strategicznych;
 21. Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
 22. Inspektor Ochrony Radiologicznej;
 23. Zespół ds. Rachunkowości Zarządczej;
 24. Zespół Radców Prawnych;
 25. Stanowisko ds. Szkoleń.
Nasze certyfikaty