Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.bip.co.bydgoszcz.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.co.bydgoszcz.pl

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
Tel. +48 52 374 33 00
e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej
30.02.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji
brak

Podmiot
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

Adres strony internetowej
www.co.bydgoszcz.pl

Status zgodności

Serwis www.co.bydgoszcz.pl jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie elementy dostępne jednym zmysłem (grafiki, zdjęcia, media) posiadają opis alternatywny;

Oświadczenie sporządzono: 23-03-2022

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w konsultacji z firmą odpowiedzialną za obsługę środowiska teleinformatycznego. Strona jest w trakcie zmiany. Nowa strona ma spełniać wszystkie wymogi według standardu WCAG 2.1 do końca roku 2022.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • strona zmienia swoją orientację w pionie lub w poziomie w zależności od położenia urządzenia;
 • po powiększeniu tekstu, tekst zawija się automatycznie i mieści się w całości w oknie przeglądarki;
 • dostępna jest możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, można powiększyć dwukrotnie czcionkę bez utraty widoczności tekstu;
 • dostępna jest możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy znakami do co najmniej 0.12-krotności rozmiaru czcionki;
 • dostępna jest możliwość zmiany kontrastu;
 • istotne informacje są przedstawiane nie tylko za pomocą koloru, ale także poprzez wielkość i grubość czcionki;
 • jest zachowana odległość pomiędzy liniami minimum 1.5;
 • strona nie posiada treści dla których czas korzystania jest ograniczony;
 • strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków;
 • strona zachowuje kolejności odczytywania tekstu przez czytnik ekranu;
 • strona w całości jest obsługiwana za pomocą klawiatury bez potrzeby użycia myszki itp.;
 • strona nie posiada pułapek klawiaturowych;
 • strona nie korzysta z jednoliterowych skrótów klawiszowych;
 • strona nie posiada funkcjonalności obsługiwanych ruchem;
 • funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce;
 • elementy interfejsu posiadają tekst opisujący ich cel lub przeznaczenie;
 • każdy interfejs posiadający możliwość obsługi przy pomocy klawiatury ma tryb obsługi, w którym fokus klawiatury jest stale widoczny;
 • komponenty interfejsu użytkownika posiadają współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 względem sąsiednich kolorów;
 • strona nie posiada pól tekstowych, które są w postaci graficznej;
 • gdy wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje;
 • domyślny język naturalny strony może zostać odczytany przez program komputerowy
 • elementy wprowadzone przy użyciu języka znaczników posiadają kompletne znaczniki początkowe i końcowe, są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, a wszystkie ID są unikalne.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialnymi wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej co@co.bydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na e-mail: co@co.bydgoszcz.pl

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie strony internetowej
 3. preferowany sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nasze certyfikaty